УкрРус
iPopoKids - 319 309 детских товаров с 91 магазина

Условия использования - публичная оферта

Условия использования - Публичная оферта

Цей документ містить публічну пропозицію (надалі іменується – «Оферта») Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенція корисних подарунків» укласти Договір роздрібної купівлі-продажу товару з використанням засобів дистанційного зв’язку у порядку та на умовах, що викладені нижче.

Оферта складена з урахуванням вимог статей 638-641, 698-699 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 року, Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України № 103 від 19.04. 2007 року та інших положень чинного законодавства України.

Договір вважається договором приєднання, в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, тобто може бути укладений виключно шляхом приєднання Покупця до Договору в цілому, а Покупець, в свою чергу, не вправі пропонувати свої умови та/або вимагати включення будь-яких умов до Договору.

1. Визначення понять, що використовуються в Оферті:

«Оферта» – публічна пропозиція Агента, який діє від імені та в інтересах Продавця, укласти Договір, що викладена у цьому документі;

«Акцепт» – відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття, що є повною і безумовною;

«Відвідувач»- особа, яка відвідала Інтернет-сервіс ipopokids.ua без цілей розміщення Замовлення;

«Замовник»- фізична особа, яка відвідала Сайт, яка приймає умови цього Договору та яка бажає скористатись сервісом ipopokids.ua для придбання товарів на Інтернет сервісі ipopokids.ua;

«Агент» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція корисних подарунків», що здійснює від імені і за рахунок Продавця пошук і вибір Замовників та сприяє Продавцю в укладенні із Покупцями договорів купівлі-продажу Товару. Від імені ТОВ "Агенція корисних подарунків" мають право діяти ФОП Чехлата Юлія Сергіївна (ідентифікаційний код 3055602046) та ФОП Перепелиця Ірина Віталіївна (ідентифікаціний код 2993703601);

«Продавець» – фізична або юридична особа, створена за законодавством України, що здійснює продаж Товарів з використанням засобів дистанційного зв’язку Покупцям, за допомогою Агента із використанням Інтернет сервісу ipopokids.ua;

«Покупець» – фізична особа, яка придбаває Товари для Замовника, або для своїх особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;

«Товар» – продукція, продаж якої здійснюється Продавцем. Асортиментний перелік Товару розміщується на Інтернет-сервісі ipopokids.ua, з можливим подальшим рекламним посиланням на сайт Продавця;

«засоби дистанційного зв'язку» – телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані;

«договір, укладений на відстані» - договір, укладений Продавцем із Покупцем за допомогою засобів дистанційного зв'язку;

«Інтернет-сервіс» – сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет: ipopokids.ua, разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні Агента і, з-поміж іншого, забезпечують доступ Відвідувачів, Замовників та Покупців до цих інформаційних ресурсів, в тому числі і можливим доступом на рекламні посилання на сайти Продавця;

«електронне повідомлення» – інформація, надана Агентом Покупцеві через телекомунікаційні мережі, яка може бути у будь-який спосіб відтворена або збережена Покупцем в електронному вигляді;

«Замовлення» – асортиментний перелік Товарів, вибраний Замовником, його ціна та умови доставки, а також інша інформація, що повідомляється Покупцем Продавцеві з метою укладення Договору.

«Договір» – електронний договір купівлі-продажу Товару, що укладається між Продавцем та Покупцем, в результаті прийняття останнім Оферти, оформлений в електронній формі;

«Сторони» – Продавець та Покупець при спільному згадуванні у тексті Оферти.

2. Загальні положення

2.1. Ця Оферта є публічною пропозицією Агента укласти договір купівлі-продажу Товарів між Продавцем та Покупцем, інформація про який (Товар) розміщена на Інтернет-сервісі ipopokids.ua, з можливим рекламним переадресуванням на сайт Продавця.

2.2. Прийняття (акцепт) Оферти здійснюється:

- шляхом оплати Покупцем Товарів. Оферта вважається прийнятою в момент оплати Товару Покупцем, після належним чином оформленого Замовлення. Дата оплати Товару Покупцем та отримання належним чином оформленого Замовлення вказується Продавцем у відповідному адресованому Покупцеві електронному повідомленні, що розміщується на Інтернет-ресурсі ipopokids.ua, у порядку, передбаченому цією Офертою.

2.3. Вчинення Покупцем дій, передбачених пунктом 2.2 цієї Оферти, свідчить про її повне та безумовне прийняття Покупцем.

2.4. Оферта діє виключно щодо Товарів, асортиментний перелік яких викладений на Інтернет-сервісі ipopokids.ua.

2.5. Оферта може бути відкликана Агентом, який діє від імені та в інтересах Продавця, у будь-який момент (тобто до, в момент та після її одержання Покупцем), про що Агент розміщує відповідне повідомлення на Інтернет-сервісі ipopokids.ua.

2.5.1. Покупець може прийняти Оферту до моменту її відкликання Продавцем.

2.6. Агент має право вносити зміни до Оферти у будь-який момент.

2.6.1. Зміни до Оферти набувають чинності з моменту їх опублікування Агентом на Інтернет-сервісі ipopokids.ua.

2.7. Договір купівлі-продажу, що укладається між Продавцем та Покупцем в результаті акцептування Оферти останнім, має характер публічного договору приєднання у тому розумінні, в якому він визначений у статтях 633 та 634 Цивільного кодексу України, ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

2.8. Договір вважається укладеним за місцезнаходженням Продавця.

3. Інформація про Товар

3.1. Інформація про Товар, що пропонується Продавцем Замовнику та Покупцеві, представлена на Інтернет-ресурсі ipopokids.ua в формі фотографічних зображень та супровідних інформаційних матеріалів, з рекламним посиланням на інтернет- сайти Продавця, а також може надаватись Покупцям з використанням інших засобів дистанційного зв’язку.

3.2. Якщо виробник встановлює гарантійний строк на Товар, такий строк вказується у документації, що додається до Товару.

4. Реєстрація Покупця та розміщення Замовлення

4.1. Оформлення замовлення та подальша оплата Товарів Покупцем здійснюється із використанням Інтернет-сервісу ipopokids.ua.

4.2. Перед укладенням Договору, Агент надає Покупцеві інформацію щодо найменування Продавця, основних характеристик Товару, ціни Товару та умови оплати, а також іншу інформацію, необхідність надання якої передбачена законодавством України про захист прав споживачів.

4.3. Для оформлення замовлення на Інтернет-сервісі ipopokids.ua Замовнику пропонується зареєструватись шляхом отримання доступу до соціальних мереж з подальшою ідентифікацією особи через соціальні мережі.

4.4. Для розміщення Замовлення з використанням засобів Інтернет-сервісу ipopokids.ua Покупець проходить процедуру реєстрації.

4.4.1. Для оплати Замовлення з використанням засобів Інтернет-сервісу ipopokids.ua, Покупець надає наступну інформацію (в обов’язковому порядку):

- прізвище, ім’я Покупця;

- назва, артикул, марка, кількість та ціна Товару;

- адреса, за якою має бути доставлений Товар;

- контактні дані особи, яка буде отримувати Товар (номер телефону та адреса електронної пошти, якщо остання наявна) – Замовника, або іншої особи, вказаної Покупцем.

При розміщенні Замовлення з використанням засобів Інтернет-сервісу ipopokids.ua Покупець приймає всі умови Оферти шляхом ознайомлення з її текстом в нижньому колонтитулі Інтернет-сервісу ipopokids.ua.

4.5. Покупець несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, що надається ним у відповідності до підпунктів 4.4.1 пункту 4.4 цієї Оферти.

Агент не несе відповідальності за повноту та достовірність інформації, що надається Покупцем у відповідності до підпунктів 4.4.1 пункту 4.4 цієї Оферти.

Агент не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання Замовлення внаслідок неповноти та/або недостовірності інформації, що надається Покупцем у відповідності до пункту 4.4 цієї Оферти.

4.6. Замовлення вважається розміщеним в момент оплати Товарів, після отримання/погодження Покупцем інформації, необхідність отримання/погодження якої передбачена чинним законодавством України.

4.7. Інформація, отримана Агентом від Покупця є конфіденційною та не може бути передана третім особам без згоди Покупця, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України та цією Офертою.

Агент та Покупець домовились, що не вважатиметься порушенням умов пункту 4.7 цієї Оферти надання Агентом інформації, яка отримана ним від Покупця в процесі реєстрації останнім на Інтернет-сервісі ipopokids.ua, розміщення та виконання Замовлення, третім особам, які залучаються Агентом до виконання взятих на себе зобов’язань, передбачених Офертою, та/або захисту своїх прав та інтересів, в тому числі, але не обмежуючись, компаній партнерів (комітентів), підрядників, виконавців, агентів, консультантів, юридичні та аудиторські фірми, тощо, але виключно в обсязі, необхідному таким третім особами для виконання покладених на них завдань.

4.8. Приймаючи цю Оферту, Покупець погоджується на обробку Агентом персональних даних, які були надані Покупцем щодо себе під час реєстрації на Інтернет-сайті та/або розміщення Замовлення. Покупець також погоджується з тим, що метою обробки персональних даних є інформаційне забезпечення внутрішньої господарської діяльності Агента (зокрема, забезпечення ефективної роботи Інтернет-сервісу, оперативної обробки та виконання Замовлень, узагальнення інформації щодо кількісних та якісних характеристик отриманих Замовлень тощо).

5. Оплата Замовлення

5.1. Оплата Товарів здійснюється в національній грошовій одиниці України – гривні. Покупець може оплатити замовлений Товар наступними шляхами:

5.1.1. з використанням банківської платіжної картки в режимі он-лайн, застосувавши функцію Інтернет-еквайрингу, яка доступна на Інтернет-сервісі ipopokids.ua;

5.1.2. будь-яким іншим способом за домовленістю із Агентом.

5.2. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик, ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки та винагороди Агента за використання Покупцем Інтернет-сервісу ipopokids.ua.

5.3. Покупець самостійно обирає спосіб здійснення оплати замовленого Товару, якщо інше не обумовлено цією Офертою та/або не вказано на Інтернет-сервісі ipopokids.ua.

5.4. У випадку повернення Товару Продавцю, винагорода Агента за використання Покупцем Інтернет-сервісу ipopokids.ua не повертається.

5.5. Факт продажу Товару та сплати коштів за нього підтверджує відповідний розрахунковий документ, що видається Продавцем Покупцеві у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.6. Агент не несе відповідальності за неотримання Покупцем розрахункового документу за Товар, який був оплачений.

6. Виконання Замовлення

6.1. Після оплати Замовлення Агент здійснює його обробку та організовує доставку Товару.

6.2. Агент організовує доставку Товару особі, вказаній у Замовленні, після виконання Покупцем вимог, передбачених пунктом 2.2 цієї Оферти.

6.3. Агент може узгодити із Покупцем конкретні умови та строки доставки Товару.

6.4. Замовлені Товари можуть доставлятися особі, вказаній у Замовленні, кур’єрами Агента та/або Продавця, кур’єрськими службами, залученими Агентом, а також надсилатися в якості поштових відправлень через операторів поштового зв’язку.

6.5. Замовлення вважається виконаним з моменту передачі Товару особі, вказаній у Замовленні, що підтверджено наступними документами:

- видатковою накладною, підписаною особою, вказаною у Замовленні, або Замовником;

- повідомленням про вручення поштового відправлення, якщо Товар доставлявся з використанням поштового зв’язку.

З метою підтвердження факту передачі Товару особі, вказаній у Замовленні та/або Замовнику, можуть бути оформлені будь-які інші документи, передбачені чинним законодавством України, які підписуються в момент отримання Товару.

6.6. У випадку неможливості виконання Замовлення Агент негайно повідомляє про це Покупця. Інформація про неможливість виконання Замовлення та причини такої неможливості розміщуються Продавцем в формі електронного повідомлення Покупцю.

6.7. Перехід права власності на Товар та усіх ризиків, пов’язаних із псуванням, пошкодженням та знищенням товару, від Продавця до Покупця здійснюється в момент передачі Товару особі, вказаній у Замовленні та/або Замовнику, в порядку, встановленому цієї Офертою.

6.8. Товар доставляється Покупцеві в упаковці, що забезпечує схоронність Товару за звичайних умов його зберігання і транспортування.

6.9. У випадку, якщо доставка Товару була здійснена у встановлені строки, але Товар не був переданий особі, вказаній у Замовленні та/або Замовнику, внаслідок винних дій та/або бездіяльності останнього, наступна поставка Товару здійснюється в межах нового строку, погодженого Сторонами, після повторної оплати Покупцем послуг з доставки Товару.

7. Повернення Товару

7.1. У випадку розірвання Договору за ініціативою Покупця, останній звертається до Продавця про причини повернення Товару та місце, де Товар може бути повернений.

7.2. Агент не несе відповідальності за неповернення Товару Продавцем, обмін його та/або повернення грошових коштів Покупцю.

7.3. Товар повертається Продавцю у порядку, передбаченому статтями 8, 9, 13 Закону України «Про захист прав споживачів», Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 103 від 19.04. 2007 року та іншими положеннями чинного законодавства України у сфері захисту прав споживачів.

8. Застереження щодо прав інтелектуальної власності

8.1. Майнові права інтелектуальної власності на текстову інформацію, графічні зображення та інші об’єкти права інтелектуальної власності, що містяться на Інтернет-сервісі ipopokids.ua, належать Агенту, і не можуть використовуватись третіми особами без його письмової згоди.

8.2. Інтернет-сервіс ipopokids.ua захищений авторським правом, та законами України про авторські права. Авторські права на дизайн та всю інформацію Інтернет-сервісу ipopokids.ua, а також на підбір та розташування матеріалів належать Агенту.

8.3. Замовник та/або Покупець дають(є) згоду на обробку персональних даних Агентом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знищення його персональних даних з метою належного виконання умов цієї Оферти, та забезпечення правовідносин податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, ведення ділових відносин.

8.4. Замовник цією Офертою дає згоду на отримання Агентом права на використання, відтворення, розміщення, публікації фото, відео та іншої інформації, про Відвідувача та/або Замовника, що була створена ними, та виникла у результаті використання останнім Інтернет-сервісу ipopokids.ua.

8.5. Фото, відео та інша інформація, визначена у п. 8.3. цього Договору, використовується Агентом виключно для рекламних цілей, в тому числі для організації Агентом конкурсів та інших можливих заходів з використанням цієї інформації на Інтернет-сервісі ipopokids.ua.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин.

9.1.1. Під форс-мажорними обставинами розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажання Сторін, і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, рішення чи приписи органів державної влади і управління, внаслідок яких на Сторін покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження (ліцензійні, митні, податкові і т. п.) та інші дії чи події, які існують поза волею Сторін.

9.2. Сторона, яка не виконує або не може виконати свого зобов’язання за Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про перешкоди і їх вплив на виконання зобов’язань, що виникли у зв’язку з укладенням Договору.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 30 (тридцяти) днів підряд і не виявляють ознак припинення, Договір може бути розірваний будь-якою Стороною шляхом надіслання письмового повідомлення іншій Стороні.

9.4. Факт існування форс-мажорних обставин має бути підтверджений довідкою відповідного компетентного органу.

10. Прикінцеві положення

10.1. Погоджуючись з умовами даної Оферти, Покупець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, свій дійсний намір укласти даний договір на умовах вказаних в Оферті, відсутність будь-якого примусу на укладення даного договору, повне розуміння умов та термінології, що вжиті в даній Оферті українською мовою, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює та підтверджує свою відповідальність за зобов'язаннями, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

10.2. Усі повідомлення, які передбачені цією Офертою та надсилаються Агентом Покупцеві, вважаються надісланими належним чином, якщо вони надіслані з використанням засобів дистанційного зв’язку на підставі контактної інформації, що була надана Агентом у порядку, передбаченому цією Офертою.

10.3. ТОВ «Агенція корисних подарунків» не є ані податковим агентом Замовника, ані податковим агентом Покупця/Продавця. Всі належні до виконання податкові зобов’язання, що виникають у Сторін у зв’язку з прийняттям цієї Оферти, знаходяться в сфері відповідальності таких платників.

10.4. Пропозиції стосовно діяльності Агента, запити про надання інформації і т.п. приймаються Агентом наступними шляхами:

- за телефоном: (044) 482-00-80;

- на електронну адресу: ipopo@ipopo.com

- на поштову адресу: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 42

10.5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з укладенням, виконанням і розірванням Договору та не передбачені цією Офертою, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

10.6. Агент не гарантує, що програмне забезпечення Інтернет-сервісу не містить помилок або буде функціонувати безперебійно. Відвідувач, Замовник та/або Покупець погоджується, що використовує Інтернет-сервіс на свій страх і ризик. Агент не гарантує точності і повноти інформації, доступної на Інтернет-сервісі ipopokids.ua. Агент не гарантує, що робота Інтернет-сервісу ipopokids.ua буде безперебійною, безпомилковою, або без шкідливих програм або інших дефектів.


10.7. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі, побічні, випадкові) і втрачену вигоду, пов'язані із використанням Інтернет-сервісу ipopokids.ua. Агент не є стороною Договору.

11. Інформація про Агента

Найменування Агента: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція корисних подарунків»

Місцезнаходження Агента: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 42